Dėl kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ nepriklausomus valdybos narius atrankos

Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai" (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 174976486, buveinės adresas: Pramonės g. 2a LT-17102, Šalčininkai, skelbia 2-jų kandidatų atranką į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius.

1. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatai gali pateikti dokumentus:

1.1. Paštu (registruotu laišku) arba asmeniškai, adresu: Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai", Pramonės g. 2a LT-17102, Šalčininkai (darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00–17.00 val., penktadieniais 8.00–16.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.48 val.);

1.2. Elektroniniu paštu: info@salcininkust.lt, patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais;

1.3. Išsiųsti per kurjerių tarnybą, adresu: Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai", Pramonės g. 2a LT-17102, Šalčininkai.

2. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo".

3. Laikotarpis, kuriam kandidatas skiriamas į Valdybos narius: 4 metai.

4. Kandidatai turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidatų teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

4.3. per pastaruosius 5 metus kandidatai nėra atšaukti iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

4.4. kandidatai nėra asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmenys, kurie yra tokio akcininko atstovai.

5. kandidatai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį išsilavinimą:

5.1.1. finansų srityje (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis;

5.1.2. strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityje patirtis;

5.1.3. susijusiose su Bendrovės veiklos tikslų pasiekimu. Šią kompetenciją patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo ūkio šakoje ar veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis dirbant vadovu, ar šios srities darbuotojo pareigose, arba aukštasis atitinkamos srities išsilavinimas;

5.1.4. teisės, vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse.

5.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą.

5.3. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką.

5.4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus.

6. Kandidatas turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos savivaldybės valdomos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas.

6.2. Kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas.

6.3. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą).

6.4. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.

6.5. Kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų.

6.6. Kandidatas neturi būti bendrovės vadovo arba šios skelbimo 8 dalies 1-5 punktuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis) taip pat sutuoktinio tėvai.

6.7. Kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius.

6.8. Kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų sudėtyje.

6.9. Neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario (kaip jis apibrėžtas šios skelbimo 8 dalies 6 punkte) ir bendrovės interesų konfliktas.

7. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

7.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (atsisiųsti);

7.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

7.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

7.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

7.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 5 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

7.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (atsisiųsti).

8. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatas teikia dokumentus UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Šalčininkų rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. rugpjūčio 13 d.

 

grįžti
Darbo laikas
Pir – Ket. 8.00 – 17.00
Penk. 8.00 – 16.00
Pietūs 12.00 - 12.48
kontaktai ir rekvizitai
UAB ,,ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
Pramonės g. 2a
LT-17102, Šalčininkai
Duomenys Juridinių asmenų registre:
Įmonės Kodas 174976486,
PVM mokėtojo kodas LT749764811
Tel. (8 380) 53 645
el.p. info@salcininkust.lt
© 2017 - UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“