Naujienos

Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai" (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 174976486, buveinės adresas: Pramonės g. 2a LT-17102, Šalčininkai, skelbia 2-jų kandidatų atranką į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius.

1. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatai gali pateikti dokumentus:

1.1. Paštu (registruotu laišku) arba asmeniškai, adresu: Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai", Pramonės g. 2a LT-17102, Šalčininkai (darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00–17.00 val., penktadieniais 8.00–16.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.48 val.);

1.2. Elektroniniu paštu: info@salcininkust.lt, patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais;

1.3. Išsiųsti per kurjerių tarnybą, adresu: Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai", Pramonės g. 2a LT-17102, Šalčininkai.

2. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo".

3. Laikotarpis, kuriam kandidatas skiriamas į Valdybos narius: 4 metai.

4. Kandidatai turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidatų teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

4.3. per pastaruosius 5 metus kandidatai nėra atšaukti iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

4.4. kandidatai nėra asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmenys, kurie yra tokio akcininko atstovai.

5. kandidatai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį išsilavinimą:

5.1.1. finansų srityje (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis;

5.1.2. strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityje patirtis;

5.1.3. susijusiose su Bendrovės veiklos tikslų pasiekimu. Šią kompetenciją patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo ūkio šakoje ar veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis dirbant vadovu, ar šios srities darbuotojo pareigose, arba aukštasis atitinkamos srities išsilavinimas;

5.1.4. teisės, vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse.

5.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą.

5.3. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką.

5.4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus.

6. Kandidatas turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos savivaldybės valdomos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas.

6.2. Kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas.

6.3. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą).

6.4. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.

6.5. Kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų.

6.6. Kandidatas neturi būti bendrovės vadovo arba šios skelbimo 8 dalies 1-5 punktuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis) taip pat sutuoktinio tėvai.

6.7. Kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius.

6.8. Kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų sudėtyje.

6.9. Neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario (kaip jis apibrėžtas šios skelbimo 8 dalies 6 punkte) ir bendrovės interesų konfliktas.

7. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

7.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (atsisiųsti);

7.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

7.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

7.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

7.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 5 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

7.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (atsisiųsti).

8. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatas teikia dokumentus UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Šalčininkų rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. rugpjūčio 13 d.

Skaičiuojama, kad Lietuvos gyventojų namuose kas savaitę įvyksta po 130 vandens užliejimų, o vidutinis vandens užliejimo nuostolis šiemet viršija 550 eurų. Specialistų teigimu, ši problema kyla dėl senų, neprižiūrimų vamzdžių. Ką svarbiausia žinoti, kad grįžę po darbo namuose nerastumėte plaukiančių daiktų?

Dažnai klaidingai manoma, kad trūkus vamzdžiui užliejamas tik aukštu žemiau esantis butas. Vis dėlto, santechnikas Darius pabrėžia, kad žala gali būti gerokai didesnė, ypač tais atvejais, jei name nėra įrengtų stovų uždarymo ventilių, vandens mazgas užrakintas, raktas – pas administratorių, o nelaimė nutinka, pavyzdžiui, savaitgalį.

„Visų pirma, gyventojai turėtų būti suinteresuoti patys gyventi saugiai, reikalauti įrengti prieinamus stovų uždarymus, žinoti, kur jie yra ir, reikalui esant, nusileidus į rūsį, juos užsukti. Taip būtų išvengiama milžiniškų nuostolių. Užtenka keleto minučių, atviro vandens bėgimo iš lūžusio vamzdžio, ir upelis jau teka laiptais į kiemą kad ir iš 9 aukšto. Laiku nesustabdžius vandens, per perdangas ir šachtas vanduo skverbiasi žemyn. Aišku, nukenčia ir šalia esantys kaimynai, jei jau pasiekiamas toks lygis, kad reikia bristi", – aiškina santechnikas Darius. Nors gali atrodyti, kad senos statybos daugiabučiams užliejimo rizika – didesnė, pašnekovas teigia, kad rizikos su statybos metais nereikėtų sieti.„Ko gero, statybos metai labai didelės įtakos neturi, vanduo visur vienodai šlapias. Seni butai labiau „kiauri", nauja statyba sandaresnė, galbūt dažniau vonios kambariuose įrenginėjama hidroizoliacija, pačių grindų įrengimui naudojamas smėlio sluoksnis, kuris sugeria dalį vandens. Naudojamas sertifikuotas vamzdynas, patikimų gamintojų, su iki 50 metų garantija", – lygina santechnikas.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/projektai/saugus-namai/santechnikas-darius-parodo-taip-kad-suprastu-visi-kaip-savo-bute-atpazinti-vamzdzius-kurie-truke-sukels-tikra-potvyni.d?id=81469375

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" praneša, kad dėl planinių šilumos tiekimo tinklų hidraulinių bandymų nuo 2019 m. liepos 8 d.preliminariai trims savaitėms bus sustabdyta Eišiškių miesto katilinė.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" praneša, kad dėl planinių šildymo sistemos magistraliniu vamzdynų hidraulinių bandymu laikinai nuo birželio 25 iki 27 d. adresais: A. Mickevičiaus g. 2, 4, 8, 10, 12, Pramonės g. 7, Vilniaus g. 9, 9A, 11, 13, 15 A, Sniadeckio g. 10 bus nutrauktas karšto vandens tiekimas.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" praneša, kad Šalčininkų miesto centrinė katilinė bus sustabdyta nuo 2019 m. birželio 3 d. iki birželio 14 d. dėl planinių šilumos tiekimo tinklų hidraulinių bandymų.
Nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. liepos 12 d. bus sustabdyta Eišiškių miesto katilinė
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Pranešame, kad nuo sausio 7 d. pasikeitė UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" administracijos kontaktai.
Maloniai prašome visus skirtus UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" dokumentus, atsiliepimus ir pasiūlymus siųsti naujais el. paštais kurie yra nurodyti skiltyje "Kontaktai".
Visi kiti įmonės duomenys: adresas, telefonas, banko rekvizitai lieka nepasikeitę.

Pagarbiai,

UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" administracija

Darbo laikas
Pir – Ket. 8.00 – 17.00
Penk. 8.00 – 16.00
Pietūs 12.00 - 12.48
kontaktai ir rekvizitai
UAB ,,ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
Pramonės g. 2a
LT-17102, Šalčininkai
Duomenys Juridinių asmenų registre:
Įmonės Kodas 174976486,
PVM mokėtojo kodas LT749764811
Tel. (8 380) 53 645
el.p. info@salcininkust.lt
© 2017 - UAB ,,ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“,